REISITINGIMUSED

1. Reisilepingu ja reisikorraldaja vastutus
1.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.
1.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.3. Lepingu sisu
Reisihinna sisse kuuluvad ainult teenused, mis on kirjeldatud kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.4. Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda kõigiti, Reisija tasub sellega seotud lisakulud.

2. Lepingu sõlmimine ja pakettreisi eest tasumine
2.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud pakettreisi(edaspidi Reisi) ja selle eest tasunud ettemaksu.
2.2. Reisi eest tuleb tasuda 3 päeva jooksul pärast reisi tellimist järgmiselt:
2.2.1. Kui reisini on rohkem kui 30 päeva, tuleb tasuda ettemaks vastavalt esitatud arvele (ettemaks sõltub reisi sihtkohast).
2.2.2. Kui reisini on vähem kui 30 päeva , tuleb tasuda reisi kogumaksumus 3 päeva jooksul.
2.3. Kui reisini on vähem kui 7 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt.
2.4. Reisija tellimus muutub ettevõttele siduvaks pärast ettemaksu tasumist.

3. Võimalusi tellimust muuta
3.1. Reisijal on kahe nädala jooksul peale reisi tellimist õigus oma tellimus trahvivabalt tühistada, kui tühistamishetkel on reisini jäänud vähemalt 31 päeva. Kui on tegemist eritellimusega , trahvivaba otsustamise aeg ei kehti.
3.2. Reisijal on õigus trahvivabalt muuta nii reisi kuupäeva, sihtkohta kui ka hotelli, kui reisini on muutumishetkel jäänud vähemalt 31 päeva ja kui hotellide või lennukompaniide reeglid ei sätesta teisiti. Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue tegemisena.

4. Reisija õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta
4.1. Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reis annulleerida järgmistel tingimustel:
4.1.1. Rohkem kui 31 päeva enne reisi algust, makstes kinni otsekulud, mis antud hetkeks on reisikorraldaja poolt tehtud.
4.1.2. 30-15 päeva enne reisi algust makstes kinni otsekulud, mis antud hetkeks on reisikorraldaja poolt tehtud.
4.1.3. 14-3 päeva enne reisi algust, makstes kinni 50% reisi hinnast.
4.1.4. Kui annulleerimine toimub hiljem kui 48 tundi enne reisi algust, on bürool õigus kinni pidada reisi kogumaksumus.
4.2. Kui reisi annulleerib seltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu.
4.3. Kui on tegemist eritellimusreisiga, maksab Reisija reisi tühistamisel kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.
4.4. Eritingimused kehtivad kaugreisidele ja lennupiletitele,mille makse-ja annulleerimistingimused tuuakse eraldi välja kliendile esitatud arvel.

5. Reisija õigus annulleerida reis mõjuva takistuse ilmnemisel
5.1. Kui ilmneb mõjuv takistus, on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud võimalikud otsekulud.
5.2. Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi( näit. viisa ja hotellitrahv).
5.3. Mõjuv takistus on:
5.3.1. Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese kaotus. Lähedaseks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesis-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.
5.3.2. Muu tõsine õnnetus (näit.tulekahju, suurvaraline kahju jne.).
5.4. Reisija on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta ( arstilt, politseilt vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada kahe nädala jooksul.

6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
6.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
6.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

7. Hind ja hinnamuutused
7.1. Rühmareiside puhul kuulub hinna sisse (kui reisi kirjeldavates materjalides pole teisiti märgitud) bussitransport, majutus ja rühmasaatja teenus. Omapäi reisidel ei ole büroo esindajat.
7.2. Reisi hinna sisse ei kuulu viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
7.3. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:
7.3.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
7.3.2. Transpordihindade muutumine, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
7.3.3. Valuutakursside muutumine.

8. Hinnasoodustused lastele
8.1. Laste hinnasoodustuse määr sõltub sihtkohast. Kõige üldisemalt annavad hotellid soodustusi kuni 12-aastastele lastele.
8.2. Lastele ei kehti hinnasoodustusega reisi puhul muud allahindlused ja soodustused, näiteks varajase tellija soodustus, vms. Viimase hetke hinna-alandusega reiside puhul kehtib lapsele hinnasoodustus täishinnast, samas ei saa lapse hind viimase hetke hinda ületada.
8.3. Laste hinnasoodustused ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul. Sellisel juhul rakendatakse rühmahinda.

9. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi
9.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest eriliselt ei muutu.
9.2. Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendit, ajakava ja marsruuti.

10. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
10.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
10.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud kliendile reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
10.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms.).Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
10.2. Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algselt odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
10.3. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

11. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
11.1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

12. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine
12.1. Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijatele antud lubatustele.
12.2. Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
12.3. Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
12.4. Reisikorraldaja veaks ei või pidada seda, kui reisija ei pääse reisile oma süü tõttu.
12.5. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda edasimüüja ( teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õiguse eest vastutab edasimüüja.
12.6. Puudusteks ei või sõidugraafiku muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ega ületa 8 tundi.
12.7. Puudusest teatamine
Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada büroo esindajale sihtkohas ja/või teenuse osutajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui kümme päeva pärast reisi lõppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisad kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuste kohta võib kirjutada ka büroo esindaja.

13. Puuduste kõrvaldamine
13.1. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta reisi ajal vea parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
13.2. Kui puudus on jäetud eeltoodud põhjusel kõrvaldamata, on Reisijal õigus saada kompensatsiooni, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele paketi kogumaksumusest.

14. Kahjude korvamine
14.1. Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
14.2. Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
14.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
14.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest.
14.5. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija satub kuritöö ohvriks.
14.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmisele.
14.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
14.8. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma ( sihtkoha reisibüroo, hotell jne) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub mõnel muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
14.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
14.10. Reiskorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
14.11. Nõue kahju korvamiseks tuleb esitada hiljemalt kümne päeva jooksul pärast reisi lõppemist.

15. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendus
15.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist (punkt 2.1).
15.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Partnerid